Aktuelt

Selskapet er en Gründerbedrift, den eneste av sitt slag i Skandinavia. Ytterligere er vi den eneste i Europa med den type spesial -og skreddersydde løsninger vi utvikler, produserer, og leverer. Så det er mye "learning by doing" og utvikling av kompetanse..


I tiden fra etableringhar BIPV.no fokusert på kompetansebygging, utvikling av en integrert takskifermodell, montasjeløsninger og spesialproduksjon.


Kompetansebyggingen har utvilsomt vært en god investering da resultatene i form av produkter og nyvinninger viser seg å holde meget høy kvalitet.


Produktene som er produsert, levert, og idriftsatt viser meget godt at BIPV.no har etablert god kompetanse og fleksibilitet til å kunne gjennomføre nyvinninger innen BIPV produkter.


Ved å gjøre bygningsintegrerte solcelleprodukter (BIPV) produsert med svært lave CO2-utslipp mer tilgjengelig og lettere å velge bidrar BIPV.no til å redusere CO2-utslipp knyttet til boliger og næringsbygg i Norge og i utlandet.


Løsningene våre er høyst innovative, og vi har vært gjennom flere stadier i utvikling av vår takcelle-skifer innen vi nå er kommet frem til vår endelige utgave som er grunnlaget for vår nye robotiserte maskinlinje som kommer fra leverandør i Italia medio februar 2023. Spesialtilpasset og bygd etter våre egne spesifikasjoner.


Den nye fabrikklinjen vil ha kapasitet til å produsere 200 paneler pr.dag, det vil gjennomsnittlig tilsi en enebolig pr.dag. 


Fabrikklinjen er robotisert og omstillbar slik at vi også kan produsere alle varianter integrerte paneler for tak, fasader, rekkverk etc. i tillegg til spesialproduksjon etter kundespesifkasjoner.


Fordi vår eksisterende maskinpark som ble kjøpt brukt er sterkt begrenset mht. kapasitet og omstillingsmuligheter har vi ikke kunnet gå bredt ut med markedsføring og salg. Vi har imidlertid levert noen spesialoppdrag med stor tilfredshet hos våre kunder. Og våre første kommersielle salg og monteringsoppdrag startet i oktober 2022.


Vi er nå i fasen hvor vi investerer i nøkkelpersonell, og forbereder logistikken. Vi vil da også starte med kommersiell markedsføring og salg for å kunne sette den nye maskinlinjen i produksjon så raskt som mulig medio februar 2023. Innen den tid vil det også bli tilsatt og opplært produksjonsmedarbeidere. Innen utløpet av 2023 regner Selskapet med å sysselsette 6-8 personer. 


Markedet er stort og voksende, og det vil komme myndighetskrav for nybygg og restaurering vedr. enegiøkonomisering. Vi vil derav løpende vurdere hvorvidt og når vi må ekspandere med flere produksjonslinjer. Vi disponerer nå 2000 kvm lokaler og har planlegt og avsatt for dette. I en mellomperiode kan vi også kjøre flere skift. I oppstarten er fleksibilitet og tilpasningsevne et nøkkelord for oss.Ny fabrikklinje;

Byggforskserien viser kravene som gjelder for solcelleanlegg på bygninger.

En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt over krav og anbefalinger som gjelder prosjektering av solcelleanlegg på tak og fasader.


Montert på eller integrert i bygningen

Solcellepaneler kan monteres på bygningen, såkalt Building Applied Photovoltaics

(BAPV). Eller de kan erstatte annen kledning eller taktekning, såkalt Building

Integrated Photovoltaics (BIPV). Bygningsintegrerte solceller produserer strøm

og har samtidig funksjon og egenskaper som det bygningsmaterialet eller den

bygningskomponenten de erstatter.


- Bygningsintegrerte solceller kan dermed være en mer lønnsom investering,

siden de erstatter annen fasadekledning, påpeker Aasbø.


Ansvar og søknadsplikt

For nye bygninger skal solcelleanlegg tegnes inn på fasadetegningen og inngår

dermed i byggesøknaden. Nye anlegg på eksisterende bygninger er i

utgangspunktet søknadspliktig, men vil likevel ofte være unntatt fra søknadsplikt.

Det bør i hvert tilfelle avklares med kommunen for eksempel i en

forhåndskonferanse. Kravene i TEK17 skal uansett oppfylles.

Prosjektering og installering skal utføres av en godkjent elektroinstallatør som

er registrert i elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap (DSB).


Overskuddskraft til strømnettet

Ansvarlig elektroinstallatør må varsle nettselskapet tidlig i prosjekteringen for

å avklare om det er mulig å levere overskuddskraft til nettet. Dersom

nettselskapet kan motta strømmen, kan byggherre/elektroinstallatør sende s

øknad til lokalt nettselskap om å bli plusskunde, det vil si en nettkunde som

bruker og produserer strøm, og kan selge overskuddskraft til strømnettet.


Bærekonstruksjon, brann og fuktsikkerhet

Anvisningen gir en oversikt over kravene til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og fuktsikkerhet. Ved prosjektering må man passe på at bærekonstruksjonen tåler tilleggsbelastningen fra solcelleanlegget. Man må også påse at vann kan dreneres ut bak panelene.

Ny anvisning i Byggforskserien

Kravene og anbefalingene i anvisningen gjelder i første rekke for nybygg, men er også relevante for solcelleanlegg på eksisterende bygninger. Målgruppa er byggherrer og prosjekterende. Anvisningen kan også brukes for å vurdere om solcelleanlegg er aktuelt for din bygning.

Komponenter i et solcelleanlegg

  • En solcelle består av en halvleder som omdanner sollys til elektrisitet gjennom en fotovoltaisk prosess. De fleste solcellene på markedet er lagd av silisium.
  • Et solcellepanel består av en plate med flere solceller som er seriekoblet for å gi høyere spenning.
            • Solcelleanlegg for bygninger består som oftest av flere solcellepaneler som er elektrisk sammenkoblet i en serie.

Østlendingen hadde følgende omtale av fabrikken på Jømna den 15.september 2022.


I tillegg til intervju med daglig Leder Bengt Arne Storsveen i Østlandssendingen samme dag.